Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

Gimnazijos emblema

Gimnazijos aplinka gražiausia šalyjePirmoji mokykla Krakėse įkurta 1579 m. Tai parapijinė mokykla, kurios švietėjišką veiklą pradėjo „Postilės“ autorius Mikalojus Daukša, o vėliau tęsė Šv. Kotrynos vienuolyno seserys.

1940 m. Krakėse įsteigta progimnazija, vėliau tapusi vidurine mokykla. 1945 m. išleista I-oji abiturientų laida. 1974 m. mokyklai suteiktas rašytojo etnografo Mikalojaus Katkaus vardas.

2007 m. po akreditacijos vidurinė mokykla tapo gimnazija.

Šiuo metu gimnazijoje ir trijuose jos skyriuose ( Pajieslio, Meironiškių, „Bitutės“) yra 473 ugdytiniai.

Mokiniams sudarytos geros sąlygos mokytis: visi kabinetai kompiuterizuoti, įrengti 2 informacinių technologijų kabinetai, praturtinti šiuolaikinėmis priemonėmis gamtos mokslų, technologijų, muzikos, dailės kabinetai, kasmet nauja literatūra aprūpinama skaitykla, biblioteka. Yra sporto ir aktų salės, naujai įrengtas dirbtinės dangos aikštynas. Mokiniai į gimnaziją pavėžėjami trimis geltonaisiais autobusais.

Gimnazija džiaugiasi mokinių akademiniais pasiekimais. Brandos egzaminų rezultatai yra vieni iš geriausių rajone, 2011 m. su pagyrimu gimnaziją baigė 5 mokiniai, 2012 m. – 2 mokiniai, o abiturientė Dovilė Ivanauskaitė geriausiai rajone išlaikė brandos egzaminus. Visi dešimtokai pasitikrino savo žinias PUPP ir gavo teigiamus įvertinimus, 28.5% mokinių 2012-2013 mokslo metus baigė gerai ir labai gerai.  2011 m. pagal žurnalo „Veidas“ reitingus gimnazija užėmė 92 -ąją, 2012 m. – 59 – ąją vietą respublikoje, o rajone – II -ąją.

Gabiausieji mokiniai kasmet dalyvauja rajono ir šalies konkursuose, olimpiadose. 2012-2013 m. m. dalyvavo 53 mokiniai ir  laimėjo 17 prizinių vietų rajone, II-ąją vietą šeštų – aštuntų klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje ( mokinį parengė mokytoja Aušra Klimavičienė), I-ąją vietą respublikos technologijų olimpiadoje ( mokinę parengė mokytoja Daiva Dubinkienė).

Drąsiausi, stipriausi ir vikriausi LietuvojeNeformaliajam vaikų švietimui nei laiko, nei jėgų negaili kūno kultūros mokytojai Robertas Kaselis ir Romualdas Varnas. Sportinės veiklos pasiekimai  stebina rezultatais: R. Kaselio mokiniai respublikinėse ir tarptautinėse  sportinio ėjimo varžybose per metus laimi 20-30 prizinių vietų, yra ne kartą pasiekę Lietuvos rekordą atskirose sportinio ėjimo rungtyse. 5 rekordai šiuo metu dar yra nepagerinti, 6 mokiniai yra Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės nariai. Gimnazija daug metų laikoma viena iš sportiškiausių  šalyje, pastaraisiais metais tapo  pradinių, po to ir 5-6 klasių mokinių varžybų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, mokinių olimpinio festivalio svarsčių kilnojimo varžybų nugalėtoja. Gimnazijos skaitovai vien per pastaruosius aštuonerius metus devynis  kartus tapo respublikinių skaitovų konkursų laureatais ( mokinius parengė mokytoja Vyta Gaučienė).

Gimnazijoje sukurta ir nuolat puoselėjama jauki, estetiška aplinka, interjeras puošiamas mokinių, mokytojų darbais. Gražiai prižiūrima didelė teritorija 2010 – 2012 m. tapo geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų konkursų laureate.

Gimnazija turi vėliavą, emblemą, uniformą. Gimnazistų tarybos iniciatyva sukurtas mokyklos himnas ir ženkleliai sustiprino tapatumo ir pasididžiavimo savo kolektyvu jausmą.

Rugsėjis kviečia į klases

Rugsėjis kviečia į klases

Daugumai įsimintini tradiciniai renginiai, vakaronės, susitikimai, šimtadienių spektakliai, paskutinis skambutis, teatro dienos. Glaudūs ryšiai su buvusiais auklėtiniais. Sugrįžti į klases kas penkeri metai juos kviečia, sušildo nepaprasto grožio jubiliejinės šventės. Tai dar labiau suburia gimnazijos bendruomenę, ji aktyviai dalyvauja rengiant Krakių miestelio renginius, įsijungia į įvairius projektus.

Mokytojos Ingridos Jarašienės pastangomis 2013 metais gimnazija dalyvauja trijuose tarptautiniuose projektuose. Tai sudaro galimybę pasikeisti moksleivių delegacijomis su Estija, Latvija, Turkija, pasidalinti savo patirtimi, sužinoti, kuo gyvena jaunimas kitose šalyse, padiskutuoti apie savanorišką jaunimo veiklą, pabandyti pasimokyti partnerės šalies kalbos.

Gimnazijos vadovai

Gimnazijos vadovai

Nuo 1992 – ųjų metų gimnazijai vadovauja direktorius Alanas Magyla, mokinių ugdymui – pavaduotojos Stasė Mykolaitienė ir Laima Tomkuvienė. Tai patyrę vadovai, kuriems nestinga energijos valdyti pakankamai sudėtingos struktūros įstaigą, inicijuoti pokyčius, telkti bendruomenę naujiems darbams. Vadovams pakanka vadybinės drąsos ir kompetencijos priimti nemažus iššūkius – mokykla viena iš pirmųjų rajone tapo gimnazija, pirmoji dalyvavo ir išorės vertinimo procese.

Mokytojų kolektyvas

Krakių M. Katkaus gimnazijos mokytojų kolektyvas

Gimnazijoje dirba 60 pedagogų, iš jų 6 yra pagalbos mokiniui specialistai ( psichologas, logopedai, socialiniai pedagogai, specialusis pedagogas,  mokytojo padėjėja). Net 11 mokytojų yra šios gimnazijos auklėtiniai. Mokytojų kolektyvas yra aukštos kvalifikacijos, 24 turi vyresniojo mokytojo, 22 mokytojo metodininko, 1 eksperto kvalifikacines kategorijas. Tai žmonės, kurie ne tik dėsto savo dalyką, bet ir stengiasi suprasti, išklausyti kiekvieną mokinį, padėti jam mokytis, pasirinkti ateities kelią. Gimnazijos vizija, kurios siekia visa bendruomenė – tai naujovėms ir iššūkiams atvira, susitelkusi bendram tikslui ir teikianti kokybišką ugdymą gimnazija, kurioje gera mokytis.

Kontaktai

Kauno g. 26, Krakės, Kėdainių r.

tel. 8 (347) 38242

el. paštas: katkausgimnazija@gmail.com

http://www.katkaus.kedainiai.lm.lt/